Stawka podatku dla usług utrzymania koni w pensjonacie bez wyżywienia

Jak w temacie:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu boksów dla koni wraz z obsługą polegającą na porządkowaniu otoczenia koni, karmieniu (karmą dostarczoną przez właścicieli koni) oraz udostępnianiem ujeżdżalni, karuzeli, wybiegu.

8%

,

Dodaj komentarz

Twórca może być przedsiębiorcą na liniowym PIT-19%

Ministerstwo, komunikatem prasowym (sic!) zdementowało kilka wydanych przez siebie interpretacji, zgodnie z którymi twórcy i artyści nie mieli prawa wykazywać jako działalności gospodarczej swoich dochodów z praw autorskich. Wiązało się to z niemożliwością stosowania preferencyjnej stawki liniowej 19% PIT, jak dla przedsiębiorców. Podniósł się szum w prasie. I od razu – dementi,  z następującym motywem:

„Twórcy  uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej,  mogą także wybrać opodatkowanie wg 19 % stawki podatku.

W przypadku gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy  zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają oni obowiązku korygowania PIT za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców obowiązek  korekty nie wystąpi po stronie nabywców tych praw.

Jednocześnie podkreślić należy, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nigdy nie miały i nadal nie mają zastosowania zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów.

Na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.”

 

 

, ,

Dodaj komentarz

Imprezy integracyjne dla pracowników i ich rodzin – PIT 2014

Opodatkowaniem PIT imprez integracyjnych kolejny raz zajął się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB1/415-1298/13-2/AG 25 lutego 2014 r.) oceniono 4 stany faktyczne i wywiedziono następujące wnioski:

  • Impreza integracyjna dla pracownika jest przychodem PIT, jeśli pracownik w niej uczestniczył.
  • Nie ma znaczenia fakt, że konkretnej osobie nie sposób przypisać konkretnej wartości konsumpcji czy wykorzystanych atrakcji. Jeśli takie trudności występują, nie wykluczają one opodatkowania PIT, są problemem dla płatnika, można je pominąć rozdzielając proporcjonalnie wartość poniesionych kosztów na liczbę uczestników imprezy.
  • Nie uzyskuje przychodu z imprezy pracownik, który jest na niej obecny w ramach obowiązków służbowych.
  • Wartość uczestnictwa w imprezie osób z rodziny pracownika, stanowi przychód ze stosunku pracy tego pracownika.
  • Wartość otrzymanych na imprezie przedmiotów, upominków itp. nie stanowi przychodu dla danej osoby, jeśli otrzymane przedmioty mają charakter jedynie symboliczny.
  • Świadczenia na imprezach integracyjnych – pieniężne i rzeczowe, będą zwolnione z PIT, jeśli będą spełniać warunki dla świadczeń sfinansowanych z ZFŚS (do 380 zł w roku podatkowym, przyznawane na podstawie indywidualnych potrzeb każdej osoby).
  • Świadczenia na rzecz osób obcych mogą być zwolnione z PIT , w limicie 200 zł jednorazowo, gdy wyłącznym celem świadczenia jest promocja bądź reklama organizatora imprezy (dotyczy to przede wszystkim upominków i gadżetów reklamowych)
  • Udogodnienia co do przychodów z imprez integracyjnych dotyczą także emerytów i ich rodzin: emerytowi sumuje się przychód z przychodami członków jego rodziny uczestniczących w imprezie, w tym zakresie zwolnione z PIT są świadczenia do 2280 zł. w roku podatkowym, nadwyżka podlega ryczałtowemu opodatkowaniu 10% PIT, bez obowiązku sporządzania PIT-8C.

, , ,

Dodaj komentarz

Polskie podatki w prasie – 18 lipca 2011 r.

Nie będzie ustawy blokującej możliwość podwyżki VAT: Sejm odrzucił projekt PiS

Sejm, głosami koalicji, odrzucił w piątek w pierwszym czytaniu przygotowany przez PiS projekt ustawy, który miał zablokować ewentualne podwyżki VAT. Zgodnie z obowiązującym prawem podwyżki takie mogą nastąpić, gdyby dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB.

Kodeks karny skarbowy: podatnicy chcą się karać

Podatnik, wobec którego toczy się postępowanie karne skarbowe, może złożyć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Organ finansowy prześle go do sądu zamiast aktu oskarżenia.

Nowe przepisy o akcyzie na węgiel i koks zaczną obowiązywać od 2012 r.

W ciągu najbliższych miesięcy dowiemy się, jak będą opodatkowane akcyzą węgiel i koks. Przepisy te skomplikują działalność producentów, dystrybutorów oraz użytkowników energii.

Będzie można łatwiej ukarać urzędnika

Metryka sprawy administracyjnej oraz podatkowej ułatwi pociągnięcie urzędników do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Fiskus różnie liczy VAT od usług likwidacji szkód

Panuje zamieszanie w opodatkowaniu VAT likwidacji szkód związanych z umowami ubezpieczenia.

Czytaj resztę wpisu »

,

Dodaj komentarz

Polskie podatki w prasie – 10 lipca 2011 r.

Jak zmieniła się definicja siedziby działalności na potrzeby podatku od towarów i usług

Zmian w ustawie o VAT jest tak wiele, że łatwo przeoczyć te, które mimo że sprawiają wrażenie technicznych, przynoszą istotne nowości. Dotyczy to m.in. zmiany od 1 lipca 2011 r. pojęcia siedziby działalności gospodarczej. Dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

Lokaty antybelkowe: Zmiany w zaokrągleniach jeszcze nie są pewne

Rada Ministrów odłożyła decyzję w sprawie likwidacji tzw. lokat antybelkowych.

Z pustej faktury nie można odliczyć VAT

Nabywca złomu nie może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta, który prowadzi fikcyjną działalność – orzekł WSA w Warszawie.

Jak prawidłowo ustalić miejsce siedziby działalności gospodarczej

Rozporządzenie Rady UE nr 282/11, które zaczęło obowiązywać od 1 lipca, wprowadziło definicję siedziby działalności gospodarczej. Co z niej wynika?

Czytaj resztę wpisu »

,

Dodaj komentarz

Polskie podatki w prasie – 4 lipca 2011 r.

Sejm za zmianami w ustalaniu różnic kursowych przez podatników

Sejm jednogłośnie uchwalił w piątek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która przewiduje zmiany w ustalaniu różnic kursowych

Sejm za likwidacją NIP dla osób fizycznych od 1 stycznia 2012 r.

Sejm opowiedział się w głosowaniu za likwidacją od 1 stycznia 2012 r. NIP dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozwiązanie to przewiduje uchwalona przez posłów nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników.

Jakie nowe zasady rozliczeń zostały wprowadzone do ustawy o VAT

Od 1 lipca katalog towarów objętych zasadą rozliczania VAT przez nabywców w krajowych transakcjach między podatnikami (odwrotne obciążenie) określi nowy załącznik nr 11 do ustawy o VAT

Od dzisiaj zmiany w VAT związane z dostosowaniem polskich przepisów do prawa UE

Od dziś obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Modyfikacje były związane z dostosowaniem naszych regulacji do prawa UE. W tym roku to już ostatnia duża nowela VAT – mówi Beata Rogowska-Rajda, zastępca dyrektora departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów.

Czytaj resztę wpisu »

,

Dodaj komentarz

VAT od wspólnot mieszkaniowych

W interpretacji ogólnej z dnia 21 czerwca 2011 r., Minister Finansów wypowiedział się co do zasad rozliczania VAT przez wspólnoty mieszkaniowe. Zdaniem resortu temat ten wywoływał do tej pory (18 lat obowiązywania ustawy) wiele niejasności, które były także przedmiotem rozbieżnych rozstrzygnięć sporów podatkowych przez sądy administracyjne.

Tym razem więc, w formie interpretacji ogólnej, szczegółowo określono zasady traktowania wspólnot mieszkaniowych jako wyodrębnionych podmiotów – jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – podatników VAT oraz zakres fakturowania wpływających do wspólnot należności za lokale.

Czytaj resztę wpisu »

,

Dodaj komentarz

Działalność statutowa, a zwolnienie z VAT

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez:

a. kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych,

b. organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim

– w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Zwolnienie z VAT, zdaniem fiskusa, uzależnione jest tu od dwóch przesłanek:

– świadczenia muszą być finansowane wyłącznie ze składek,

– odbiorcami tych świadczeń są tylko członkowie organizacji. Czytaj resztę wpisu »

,

Dodaj komentarz

Polskie podatki w prasie – 27 czerwca 2011 r.

Od 2010 roku zbycie świadectw energii stanowi przychód firmy

Zbycie świadectw pochodzenia energii od 2010 roku rozlicza się w ramach działalności gospodarczej. Wcześniej było kwalifikowane do przychodów kapitałowych.

Od lipca 2011 r. będą niższe zwroty VAT za materiały budowlane

Wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane warto złożyć przed końcem czerwca, gdyż od lipca limity zwrotu będą niższe.

Zwrot VAT – nowe rozporządzenie

Od 1 lipca 2011 r. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Konieczne jest bowiem dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowych regulacji w ustawie o VAT, które zaczną obowiązywać również od 1 lipca.

Interes publiczny nie przesądza o zwolnieniu z VAT usług o charakterze edukacyjnym

Sam interes publiczny nie uzasadnia zwolnienia z VAT wszystkich usług o charakterze edukacyjnym.

Fiskus może nieskończenie długo ścigać za zaległe podatki. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny

Przepis Ordynacji podatkowej, dzięki któremu fiskus może nieskończenie długo ścigać zaległe podatki, choć z zasady zaległości przedawniają się po pięciu latach – jest zgodny z konstytucją – uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj resztę wpisu »

,

Dodaj komentarz

Polskie podatki w prasie – 20 czerwca 2011 r.

Fiskus musi oddać podatek i odsetki za pożyczki spółek

Spółki kapitałowe mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku od pożyczek udzielonych im przez wspólników. Wprowadzony ponownie w 2007 r. obowiązek jego zapłaty był niezgodny z przepisami unijnymi. Odsetki zapłaci budżet państwa.

Przechowanie towarów w magazynie jest objęte polskim VAT

Usługi magazynowania są usługami związanymi z nieruchomością, a więc miejscem ich świadczenia jest miejsce położenia magazynu.

VAT: zmienią się zasady opodatkowania handlu zużytymi akumulatorami i odpadami z tworzyw sztucznych

Senat nie wprowadził w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o VAT, zmieniającej m.in. zasady opodatkowania handlu np. zużytymi akumulatorami i odpadami z tworzyw sztucznych.
Czytaj resztę wpisu »

,

Dodaj komentarz